Ako vybavím stavebné povolenie

Ako vybavím stavebné povolenie?

Množstvo ľudí si kladie otázku ako vybaviť stavebné povolenie. Samozrejme, záleží od druhu stavby, pričom najbežnejší je práve rodinný dom. Klasický postup pri stavebnom pozemku si napíšeme nižšie. Najprv si však ozrejmime pojmy.

Čo je to stavebný pozemok?

Stavebný pozemok je pozemok, nachádzajúci sa v intraviláne, v území označenom v územnom pláne ako územie určené pre výstavbu.

Môžem iný pozemok zmeniť na stavebný?

Áno, pokiaľ to umožňuje územný plán obce môžme rôzne kultúry pozemkov zmeniť vyňatím z pôdneho fondu na stavebné pozemky. Tu je dôležité aj o aký druh pozemku sa jedná a či sa nachádza v extraviláne či intraviláne.

Môžem stavať aj na ornej pôde?

Môžem stavať na pozemku označenom na katastri ako orná pôda, ak ho vyjmem. Najprv však musím požiadať OU/ pozemkový a lesný odbor o odňatie.

Čo je to Intravilán?

Vnútorný chotár obce označený na LV č.1

Čo je to Extravilán

Externý chotár obce označený na LV č.2

Potrebné dokumenty k stavebnému povoleniu.

Každé stavebné povolenie sa líši. Základné dokumenty, ktoré potrebujete k stavebnému povoleniu Vám určia na stavebnom úrade. Uvádzame preto len pár základných:

 • Vyjadrenie plynární
 • Vyjadrenie elektrární
 • Vyjadrenie vodární
 • Vyjedrenie telekomu
 • Vyjadrenie Nases
 • Vyjadrenie KPU
 • Vyjadrenie životného prostredia
 • Vyjadrenie dopravného inšpektorátu
 • Vyjadrenie obce
 • Stavebný dozor

Postup:

Pred podaním žiadosti o stavebné povolenie požiadame o vyjadrenie dotknutých orgánov v zmysle pokynov stavebného úradu. Následne všetky spolu s projektovou dokumentáciou doručíme stavebnému úradu. V prípade, ak má stavba komín, žiadame tiež o zdroj malého znečistenia. (aj plynový kotol má komín). Následne úradník zaháji stavebné konanie, voči ktorému sa môžu účasníci odvolať do 7 dní. od tejto doby nasleduje doba 30 dní do kedy stavebný úrad vydá rozhodnutie. V tomto období sa prípadne robí aj vynímanie pozemku ak ide o extravilán. Po vydaní a doručení rozhodnutia majú účasníci konania 15 dní na odvolanie. Následne treba ešte podať oznámenie o začatí stavby, na rozhodnutí vyznačiť právoplatnosť a označiť miesto stavby informačnou tabuľou.

Kedy môžem začať na stavbe bývať?

Stavbu môžeme začať užívať oficiálne až po kolaudácii.

Čo potrebujem ku kolaudácii

Ku kolaudácii opať budete potrebovať množstvo rôznych dokumentov. Opäť záleží od druhu stavby a preto spomenieme zopár príkladov, ktoré je potrebné doložiť pri stavbe rodinného domu:

 • Geodetické zameranie
 • Energetický certifikát
 • Revízna a tlaková skúška
 • Revízna správa od elektriny
 • Certifikáty od výrobcov: napr. o požiarnej bezpečnosti použitých materiálov

Je to všetko?

Nie… ešte treba na katastri zapísať stavbu a následne požiadať o pridelenie súpisného čísla. Následne sa treba na obci prihlásiť, aby Vám pridelili smetnú nádobu. Bez pridelenia súpisného čísla Vám nebude môcť byť zmenené trvalé či prechodné bydlisko. Čo môže následne ovplyvniť prihlásenie detí do škôl a pod.

Záver:

Pokiaľ ste náš článok dočítali až sem, ďakujeme za Vašu pozornosť a dúfame, že sme vám uľahčili prípadné vyhľadávanie informácii. Pokiaľ máte ešte otázky, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi poradíme, prípadne Vám všetky či niektoré náležitosti vybavíme podľa Vašej predstavy.

S pozdravom

Kristián Kolev.

Stavebné povolenie

Vzor stavebného povolenia

Pri vypisovaní stavebného povolenia treba dbať na to aby boli všetky údaje korektné. Treba si v prvom rade zvážiť kto bude stavebníkom. Ak ste manželia, nadobúdate nehnuteľnosť automaticky to spoločného spoluvlastníctva manželov, netreba preto uvádzať obe osoby. V prípade že idete stavať na spoločnom alebo cudzom pozemku. Treba dodať písomný overený súhlas všetkých spoluvlastníkov. Nepodávajte žiadosť skôr než ste neodkonzultovali a nedodali všetky vyjadrenia. Mohlo by a dôjde k prerušeniu konania, pri ktorom Vám uložia lehotu dodania, ktorú nemusíte stihnúť. Treba preto zvážiť, či a za akých okolností chcete takto učiniť. Niektoré obce majú vlastné siete, preto treba vyjadrenia od správcov sieti v týchto obciach duplicitne. Túto informáciu si musíte preveriť na obecnom úrade taktiež vopred. Vodné stavby a ČOV potrebujú stavebné povolenie samostatne.